Tủ Lạnh

07/04/2020

Đại học đầu tiên tại TP.HCM cho sinh viên nghỉ đến tháng 5 Copy

Toàn bộ sinh viên, học viên của ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM sẽ nghỉ đến hết ngày 3/5 để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Chiều 25/2, ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF) có thông báo việc kéo dài thời gian nghỉ học của học viên, sinh viên và điều chỉnh […]

07/04/2020

Đại học đầu tiên tại TP.HCM cho sinh viên nghỉ đến tháng 5 Copy

Toàn bộ sinh viên, học viên của ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM Chiều 25/2, ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF) có thông báo việc kéo dài thời gian nghỉ học của học viên, sinh viên và điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2019-2020. Nhà trường tiếp […]

07/04/2020

Đại học đầu tiên tại TP.HCM cho sinh viên nghỉ đến tháng 5 Copy

Toàn bộ sinh viên, học viên của ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM sẽ nghỉ đến hết ngày 3/5 để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Chiều 25/2, ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF) có thông báo việc kéo dài thời gian nghỉ học của học viên, sinh viên và điều chỉnh […]

07/04/2020

Đại học đầu tiên tại TP.HCM cho sinh viên nghỉ đến tháng 5 Copy

Toàn bộ sinh viên, học viên của ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM sẽ nghỉ đến hết ngày 3/5 để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Chiều 25/2, ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF) có thông báo việc kéo dài thời gian nghỉ học của học viên, sinh viên và điều chỉnh […]

07/04/2020

Đại học đầu tiên tại TP.HCM cho sinh viên nghỉ đến tháng 5 Copy

Toàn bộ sinh viên, học viên của ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM sẽ nghỉ đến hết ngày 3/5 để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Chiều 25/2, ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF) có thông báo việc kéo dài thời gian nghỉ học của học viên, sinh viên và điều chỉnh […]

07/04/2020

Đại học đầu tiên tại TP.HCM cho sinh viên nghỉ đến tháng 5 Copy

Toàn bộ sinh viên, học viên của ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM sẽ nghỉ đến hết ngày 3/5 để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Chiều 25/2, ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF) có thông báo việc kéo dài thời gian nghỉ học của học viên, sinh viên và điều chỉnh […]

07/04/2020

Đại học đầu tiên tại TP.HCM cho sinh viên nghỉ đến tháng 5 Copy

Toàn bộ sinh viên, học viên của ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM sẽ nghỉ đến hết ngày 3/5 để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Chiều 25/2, ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF) có thông báo việc kéo dài thời gian nghỉ học của học viên, sinh viên và điều chỉnh […]

07/04/2020

Đại học đầu tiên tại TP.HCM cho sinh viên nghỉ đến tháng 5 Copy

Toàn bộ sinh viên, học viên của ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM sẽ nghỉ đến hết ngày 3/5 để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Chiều 25/2, ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF) có thông báo việc kéo dài thời gian nghỉ học của học viên, sinh viên và điều chỉnh […]

07/04/2020

Đại học đầu tiên tại TP.HCM cho sinh viên nghỉ đến tháng 5 Copy

Toàn bộ sinh viên, học viên của ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM sẽ nghỉ đến hết ngày 3/5 để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Chiều 25/2, ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF) có thông báo việc kéo dài thời gian nghỉ học của học viên, sinh viên và điều chỉnh […]

07/04/2020

Đại học đầu tiên tại TP.HCM cho sinh viên nghỉ đến tháng 5 Copy

Toàn bộ sinh viên, học viên của ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM sẽ nghỉ đến hết ngày 3/5 để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Chiều 25/2, ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF) có thông báo việc kéo dài thời gian nghỉ học của học viên, sinh viên và điều chỉnh […]